Lipo les za mrsavljenje

Pin on Dijeta Mesečeve Mene i Mršavljenje

Hemja, koja za ovib poslednjih godina ucinila revolcij naci i njenim tekovinama, izasla iz farmacije. L vo z i Antoine Lavoisier, osnivac nove, naucne, pozitivne hemije, radio u pariskim apotekama. Prvi i najbolji njegovi saradnici su apotekari. Hemija pooinje voditi. Vek broj apotekara zadzje hemijsku nauku otkricima novih elemenata, jedinjenja i clr.

Prvi vidljiv ezultat hemijskog pravca u farmaciji se oseea u samom pocetku XIX veka. Derosn i Segon otkorise morfin u opijum. Do kraja XIX veka izolovano vise od stotin raznih alkaloida iz droga donesenih iz svih delova sveta.

U fitohemiji XIX vek v k 1 k 1 i d i pocetak nacne farmakognozije zasnovane pn'om red na hemiji. Francska revolcija.

Lipo les za mrsavljenje

Pe1etije otkriva u opijumu narcein. Francski apotekar 8arl Tanre otkriva U nauci nastaje prava utakmica ko pre otkriti i izolovati neki nov alkaloid: berberin, konicin, atropin, akonitin, kolhioin, hioscijamin, kokain, kodein, ezerin, pilokarpin i sl.

Do danas se uspe1o da se mnogi alkaloidi sintetuju, kojima se neki tvonicki proizvode. Ipak, jos uvek s biljke glavni izvor i sirovina za proizvodnj alkaloida. Za otkrice, izolo,-anje i nauku alkaloidima najveca zasluga pipada farmaciji, i to danas cini najcvrs6u podlogu!

Nepune tri deccnije posle otkrica prvog alkaloida Leru dokazuje Fi~er Revolucionarni ponalasci s1a:vnog s t r Louis Pas teur uvode terapiju vakcine, serme i fermente.

Lipo les za mrsavljenje

Otkrica olasti untrasnj e sekre rije t~u put d k r i n 1 g i i, koja se u veku razvija tolikoj meri da se bez preterivanja moze r eCi da Ziv. U terapiju se uvodi radijun1, iks-zraci, elektricitet. Organska hemija iz godine u godinu poeinje ubacivati terapiju druge polovine XIX veka sve veCi broj novih organskih sinte1.

Ovi novi 1ekovi. U XIX i vek~ ne treba zaoraviti nekoliko slavnih farmakognosta. Mayer, Krea. Tschirch, F. Perrot, Barger, Wasicky, Was, zatim celu plejadu hemicara i botan-icara koj i su mnogo doprineli proucavanju i poznavanju lekovitih sirovina: Voskrescnski, Preobrazenski. Fischcr, F. H esse, F. ColLin, Schmidt. Dale, King. Leclerc, ChevaUer i dugi.

Dvadesetl vek. Droge iaju mnogo nedostataka koje treba odstraniti ili ih bar smanjiti na najmanju meru. Bklo, Gabrljel, Bertran, Brldel, Pero, Vitiez, Goris i drugi farmako-bio l1emicari i farmakognosti ukazuju na r z r n d s t v n z i rn, koji izazivaju d u k r m n m L k u1 r n r v n t z za vreme su senja bilja.

Izolovani alkaloidi i glikozidi u cistom stanju poeeli su u terapeutici XIX veka sve vise potiskivati droge iz kojih su izdvojeni. Lekari su radije upotreljavali morfin umesto opijuma, digitalin ili digitoksin umesto digi talisa itd.

Liposuc Preparat - dejstvo i sastav kesica za mršavljenje - DietX

Ali se ubrzo uvidelo da dejstvo droge mnogim slucajevima potpunije i dugotrajnijc. I jos nesto: u mnogin1 slucajevima dejstvo iv iljke i eventualno s v eze brzo osusene stabilizovane biljke potpunije i od stare droge tvrda raiena glavnica, saponiske i glikozidne droge, naroeito grupa digitalisa, kardijaka. Ova p roucavanja, iako p rekidan a i ometaa u toku ova dva kvava svetska rata, ipak u rodise plo dom.

Iz dosadasnjih rezulta ta rnoze se nazreti veliki znacaj i ocekivati znatan uspet: od m oderne h m i i 1. Pocetkom veka predlozen e rne tc de s t i 1i z i s v z g 1 k ov i t g i 1, n aJocito onog ciji su lekoviti sas tojci labiln i, osvaj aj te ren. Danas vec ima prometu n iz s tabilizovanih droga. Primenjj se pare alkob ola ili vode i drugo. Pantopo, dornopon, p andigal i s licni kompleksni lekovi u modi sadde glavne Jekovite sastojke izvesn ih droga.

Lipo les za mrsavljenje

Oni sve vise po tiskuj ciste a lkaloide i glikozide. Amerika p oein pro.

SLIČNI TEKSTOVI