Hlace za mrsavljenje

Rok isporuke Naručene proizvode ćemo dostaviti najkasnije u roku od 5 do 7 radnih dana po primitku narudžbe ukoliko je narudžba potvrđena. Ukoliko trenutno ne postoje zalihe naručenih proizvoda, o tome ćemo vas obavijestiti putem elektronske pošte ili putem telefona.

Narudžbu je moguće izmijeniti ukoliko nije poslana na adresu kupca. Ukoliko naručeni proizvod trenutno nije na zalihi ili više nije dobavljiv kupac će biti o tome obaviješten u što kraćem roku te narudžba može biti izmijenjena ili otkazana. Dostava na drugu adresu je moguća ukoliko kupac putem elektroničke pošte ili telefonskim putem obavijesti korisničku podršku o promijeni adrese za dostavu.

Izmjenu adrese je potrebno napraviti prije pošiljke paketa na prethodno navedenu adresu kupca. Preuzimanje paketa. Kupac je dužan preuzeti naručeni paket na vlastitoj adresi. Ukoliko kupac želi odustati od narudžbe to je moguće samo u situaciji kada narudžba nije poslana na adresu kupca.

Ukoliko niste zadovoljni naručenim proizvodom, imate ga pravo vratiti uz predočenje računa i popunjenog dokumenta za vraćanje proizvoda. Povrat novca u iznosu vrijednosti proizvoda će biti izvršen u roku 14 dana od primitka proizvoda na našu adresu s ispunjenim obrascom za povrat proizvoda na vaš transakcijski broj računa. Sve pošiljke poslane na naš teret, kao i pošiljke sa otkupninom ne primamo. Politika vra ć anja proizvoda.

Prilikom povrata proizvoda prodavatelju MI6 d. Proizvod je potrebno dostaviti prodavatelju MI6 d. Savjetujemo kori š tenje dostavnih slu ž bi koje nude mogu ć nost pra ć enja po š iljke.

Proizvode koje kupac vra ć a prodavatelju je potrebno pripremiti za transport na na č in da koristi ambala ž u koja ć e za š titi proizvod od mogu ć ih vanjskih utjecaja. Mogu ć e je koristiti istu ambala ž u u kojoj je kupac zaprimio proizvod od prodavatelja.

Hlace za mrsavljenje

Tro š ak vra ć anja proizvoda snosi kupac ukoliko nije druga č ije dogovoreno. Po š iljke  s otkupninom ne ć e biti preuzete. Ukoliko kupac nije zadovoljan proizvodom koji je naru č io na internet stranci www.

Proizvode osvojene u nagradnoj igri nije mogu ć e mijenjati niti zatra ž iti nov č anu isplatu u vrijednosti proizvoda. Po š iljke s otkupninom  ne ć e biti prihva ć ene. Odustanak kupca od kupnje proizvoda. Kupac pojam se odnosi samo na fizi č ke osobe koje kupuju robu u svrhu osobne potro š nje ima pravo u zakonskom roku od 14 dana od dana primitka proizvoda kontaktirati prodavatelja putem e-mail adrese info metroshop.

Prilikom odustanka od kupnje kupac je obvezan navesti razloge svoje odluke. Rok za odustanak od kupnje zapo č inje jedan dan nakon datuma preuzimanja proizvoda na adresi potro š a č a. Tro š ak otkazivanja ugovora predstavlja tro š ak dostave proizvoda na adresu kupca te se izra č unava prema cjeniku slu ž be za dostavu. Tro š ak otkazivanja ugovora o kupnji snosi kupac osim ako prethodno nije druga č ije dogovoreno.

Roba mora biti vra ć ena na adresu prodavatelja u roku od 14 dana od dana odustanka od ugovora. Proizvod koji je predmet kupoprodaje mora biti vra ć en na adresu prodavatelja neo š te ć en, bez vidljivih znakova kori š tenja u istoj koli č ini i neo š te ć enoj ambala ž i.

Ženske hlače za mršavljenje - L/XL - alorija.site

Proizvod mora biti vra ć en na adresu prodavatelja u originalnoj, neo š te ć enoj ambala ž i. Ukoliko proizvod sadr ž i sigurnosni pe č at, prilikom vra ć anja proizvoda sigurnosni pe č at ne smije biti o š te ć en ili uklonjen s proizvoda.

Ukoliko je kupac koristio proizvod zamjena ili vra ć anje proizvoda nije mogu ć e. Povrat novca za proizvod koji je kupac vratio na adresu prodavatelja ć e biti izvr š en u roku od 14 dana nakon primitka proizvoda te obrazca za povrat novca na adresu prodavatelja.

Povrat novca se vr š i isklju č ivo na transakcijski ra č un kupca naveden na obrascu za povrat proizvoda koji je dostupan na stranici www. Kupac mo ž e zatra ž iti obrazac putem elektroni č ke po š te na info metroshop. Povrat novca u gotovini nije mogu ć!

Ukoliko kupac nije zadovoljan proizvodom koji je zaprimio na ku ć nu adresu jer ne ispunjava o č ekivanja kupca mogu ć a je zamjena za drugi proizvod iste ili vi š e vrijednosti u odnosu na vrijednost proizvoda koji se mijenja. Upute za odstupanje od ugovora o kupnji proizvoda. Prilikom kupnje putem internteta proizvode nije mogu ć e fizi č ki pregledati, stoga omogu ć ujemo mogu ć nost odstupanja, odnosno odustajanja od kupnje u zakonskom roku.

U nastavku je opisano kako pravilno pregl.

SLIČNI TEKSTOVI