Caj

Apolo aparat za mrsavljenje

Apolo aparat za mrsavljenje

Apolo aparat za mrsavljenje

Mada se provera 1 primena novog aparata nalazl tek u po£etnoj tazl P poljskl strudnjacl su uvereni da de on znatno doprlneti biagovreme- nom dljagnestlciranju raznlb oboljenja. Filips Phillips, dan brltanske Kratjevske akademije umetnostl, nedavno prlkazao javnostl. Takva Huzlonlstidka reprodukcli predmeta postala je moguda zahvaljujudi znabajnlm teh- niCklm usavrftavanjfma: kvalltetnljoj reprodukcljl holograms 1 kvalltetnljoj foto-emulzljJ p itoje omo- gudHo da se laserskl zracl zamene svetloidu netrljumake lampe.

Pot reban je stalan napor da se izmedu njih nacini most Jedan od uspesnih graditelja je i mladi, vec afirmisani slikar Bozidar Damjanovski, proslogodisnji laureat kritike i publike na Oktobarskom salonu za stikarstvo u Beogradu. Intenzivno interesovanje za fenomen nauke, njenu utogu i sve vidove njenog manifestovanja odrazilo se u koncpetu tikovnog stvara- lastva Bozidara Damjanov- skog, Soucen sa problemi- ma kojima tek predstoji re- savanje, na koje nauka po- kusava da pruzi egzaktne odgovore, Damjanovski kroz svoju transpozicrju i umet- nicki senzibiiitet uspostavlja relacije i otkriva nepercepti- bilne odnose, — Izmedu naucnika t umentika nema vefike razli- ke, I jedan i drugi je stvara- lac, koji istrazuje, menja, ru- sr stare i stvara nave od no- se.

Postoji dosta nepoznani- ca koje su men! Saznanja se ne mogu kopirati, vec im se svako na svoj nacin pri- blizava ili udaljuje Damjanovskog, u njego- vim delima, vise od cisto saznajnog interesuju univer- zalni problemi, U tome on. Nezavisno od nekadasnjeg kulturnog karaktera. Mene je Stounhendz opse- nto i kao projekt buducno- sti, bar tako ga ja vidim. Li- ci na obiakoder, domine i decj u i g rac ku, Da I i je to umet- nost, nauka ifi igra?

Akcija | Mršavljenje | Apollo tretman za din | Grupovina

Kakav je to cin stvaranja? Uvek na granici iskustve- nog i imaginarnog, pomere- ne za jedan stepen svakod- nevice ali istovremeno do- voljno ubedljive da u njitna tragamo i nafazimo druge dimenzije, slike Bozidara Damjanovskog cine jednu od spona koje omogucuju da se vestacki, ali postojeci, jaz izmedu nauke i umetno- sti premosti i la dva osnovna oblika Ijudske stvaralacke aktivnosti priblize Modlfiku- juci stvari prema idejs i prila- godavajuca rukopis i tehnic- ki postupak prilikom izrade sfika, Damjanovski jestvorio realizam pun specificno opfemenjenih motive i posti- gao zagonetni smisaoni ka- rakter deia.

Posredstvom tog magic nog realizma, nauka i umetnost otvorile su nove vidike. U potrazi za porukama ]ed nog davnog i mlsaonog vre- mena, Gerd Baur se kao pronala- zac nasao na tromedi filozofije, nauke t umetnostL On je pokusao da nain kroz svoj pronalazak — sat koji kazuje tacno vreme polo- zajem svoje neobidne kazaljke, pravog ugla jednog trougia — pre- nese duh Pitagorinog vremena.

Apolo RadioTalasni Aparat Zateže kožu Tela Dupli Tretman 20 minuta Beograd Centar Popusti

Prevod Marka Vidojkovida. Preko 2. Naj mo n u mental rriji spomenik ysme- nog narodnog stvaralaitva naroda Istoka Preko tjubavnih prifia, baj- ki. Pmtitacete poneky §ehe- rezadiny prity, oduSevitf se. Datum . Ovora zapoalenjs aanno za kupce na otplatu. Potkrepijujuci svoje izlaga- nje, profesor Cuo je citirao mnoge uspehe kineskih nauc- nika od godine cime je dokazana efikasnost siroko koordmirane saradnje U najz- nacajnija dostignuca naucnik je ubrojao smtezu bioloski aktiv- nog knstalastog msultna gove- beta dobijenog godine i prostornu strukturalnu defirrici- j u insulins primenom rendgen- ske dvfrakcije, sto je plod rada desetak istrazivackih centara u Pekingu.

Apolo aparat za mrsavljenje

Sangaju i drugim gra- dovima U periodu izmedu S' Ova glava od terakote, sa upecatljivim oCima i dugim nosom, potice iz neolita — pre oko 5. Glava je nadena u blizini Pristine. Nasi arheolozi su poslednjih godina otkopali mnostvo ljudskih i zivotinjskih figurica, realistiftkih ili stilizovanih kao Sto je ova glava. Takva dela iz ovog perioda nisu pronadena nigde drugde u Evropi. Jedan od zadataka naudnih i akadem- skih druslava je prodirivanje ra- zmene sa siidnim mstitucijama u drugim ze ml jama.

Premadrugoj prick Kristofer je bio covek izuzetne lepote 1 pa da ne bi odvise plenio paznju suprotnog po! Ovaj preparat nema otrovno dejstvo slicno hemijskim preparatima, jer ima ograniceno dejstvo: ne ubija pcete, nije Stetan za do- mace zivotin e P a posredno ni za doveka. Lipa — zajedno sa 12 svojth saradnika — radio vige od 15 godina.

Apolo aparat za mrsavljenje

U meduvremenu sa- stavljena je,crna fista 1H od oko 20 insekata — stetodina Tako je naudno dokazano da novi biopreparat, koji je, u stvarr, posebna vrsta baktenje, uniSta- va sve te dtetodine, a osim toga moze da deluje i posle osam godina.

Videgodisnja ispttivanja po- kazala su da biopreparat deluje u svim klimatskim uslovima, duze se zadrzava na bilju od hemijskih .

SLIČNI TEKSTOVI